Zásady zpracování osobních údajů

Společnost FUTURE SALES solutions s.r.o., se sídlem na adrese Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3, IČ:  09152580(dále jen „Společnost“) a partneři podílející se na zajištění webináře FUTURE SUMMIT, jejichž kompletní seznam je k dispozici zde (dále společně jen „Partneři“) jsou jako správci Vašich osobních údajů oprávněni v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat Vaše osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webinář FUTURE SUMMIT, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, které v rámci přihlašovacího formuláře poskytnete, a to pro účely organizace daného webináře po dobu nezbytnou k uvedenému účelu.

Dle příslušných právních předpisů jsou Společnost a Partneři oprávněni využít Vaše kontaktní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných seminářů a vzdělávacích akcí, či rozesílkou jiných informativních obchodních sdělení o novinkách v oblasti předmětu webináře, a to po dobu maximálně 5 let nebo do odmítnutí takového oslovení; zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat na karolina@futuresummit.cz nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v každém takovém obchodním sdělení. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Společností a Partnery prostřednictvím oprávněných zaměstnanců a spolupracovníků nebo smluvně sjednaných zpracovatelů, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Společnost využívá v současné době pouze tyto zpracovatele (poskytovatele software) Ortto, Mailmunch, Typeform, Pipedrive, Zapier, Salesforce. 

Další informace o zpracování osobních údajů Partnery naleznete zde:

Microsoft
Enehano
O2
Arrows
Webout
SlidesLive

Společnosti a Partneři jsou v zákonem stanovených případech oprávněni, resp. povinni některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. 

Jedná se o právo 

 1. na přístup k osobním údajům, 
 2. na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, 
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 4. na omezení zpracování osobních údajů, 
 5. na přenositelnost údajů, 
 6. právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
 7. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v souvislosti s webinářem FUTURE SUMMIT se můžete obrátit na Společnost prostřednictvím emailu: karolina@futuresummit.cz.  

Nejnovější komentáře
  Ads
  Event Search
  Latest Posts